Газрын даргын 2016 оны тушаал, шийдвэрүүд

А/01 Ажил, албан тушаалын жагсаалт батлах тухай

А/02 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

А/03 Хэвлэлмэл хуудас хүчингүй болгох тухай

А/08 Хариуцлагатай эргүүл томилох тухай

А/09 Байгууллагын архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт хийх багийг байгуулах тухай

А/11 Гамшигаас хамгаалах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/16 Ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/18 Тооллогын комисс байгуулах тухай

А/20 Газрын даргын нэрэмжит “Шилдэг хүүхэд” өргөмжлөлөөр шагнах тухай

А/21 Архивын нөхөн бүрдүүлэлтийн ажилд хөрөнгө гаргах тухай

А/23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/24 Уртасгасан цагаар ажиллуулах тухай

А/25 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай

А/28 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай

А/30 Газрын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

А/31 Байгууллагын хяналт, шалгалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/32 Байгууллагын ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай

А/33 Мэдээллийн багийг шинэчлэн батлах тухай

А/34 Байгууллагын биеийн тамир спортын хамтлагийг шинэчлэн байгуулах тухай

А/41 Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/42 Цайны газрын хоолны үнийг шинэчлэн тогтоох тухай

А/43 Байгууллагын биеийн тамир спортын хамтлагийг шинэчлэн байгуулах тухай

А/44 Байгууллагын дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай

А/45 Тооллогын комисс байгуулах тухай

 

 

scroll to top