Газрын даргын 2015 оны тушаал, шийдвэрүүд

А/01 Ажил, албан тушаалын жагсаалт батлах тухай

А/03 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 

А/20 Байгууллагын биеийн тамир спортын хамтлагийг шинэчлэн байгуулах тухай 

А/23 Ажлын цагийн шинэ хуваарьт шилжих тухай 

А/29 Байгууллагын ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай 

А/36 Газрын даргын нэрэмжит “Шилдэг хүүхэд” өргөмжлөлөөр шагнах тухай 

А/37 Архивын Улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 

А/45 Зардал гаргах тухай 

А/36 Газрын даргын нэрэмжит “Шилдэг хүүхэд” өргөмжлөлөөр шагнах тухай

А/37 Архивын улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/39 Баяр наадмаар ажиллах албан хаагчдын хуваарь батлах тухай

А/41 Тооллогын комисс байгуулах тухай

А/48 Байгууллагын биеийн тамир спортын хамтлагийг шинэчлэн байгуулах тухай

А/49 Байгууллагын ёс зүйн хороог шинэчлэн батлах тухай

А/50 Мэдээллийн багийг шинэчлэн батлах тухай

А/51 Газрын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

А/53 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

А/56 Хяналт, шалгалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/59 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай

А/63 Журам батлах тухай

А/64 Байгууллагын архивын дүрэм батлах тухай

scroll to top